Sõnakogud


EKI ühendsõnastik 2021

Bibliograafiline kirje (veebisõnaraamat Sõnaveebis):

EKI ühendsõnastik 2021. [The EKI Combined Dictionary, CombiDic]
Koostajad ja toimetajad Indrek Hein, Jelena Kallas, Olga Kiisla, Kristina Koppel, Margit Langemets, Tiina Leemets, Maia Melts, Sirje Mäearu, Tiina Paet, Peeter Päll, Maire Raadik, Mai Tiits, Katrin Tsepelina, Maria Tuulik, Udo Uibo, Tiia Valdre, Ülle Viks.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2021. https://sonaveeb.ee (14.2.2021)

“EKI ühendsõnastik 2021” sisaldab järgmiste varem ilmunud üldkeele sõnastike infot:

Eesti keele sõnaraamat 2019. [The Dictionary of Estonian, DicEst]
Toimetanud Margit Langemets, Mai Tiits, Udo Uibo, Tiia Valdre, Piret Voll.
Koostanud Katrin Kuusik, Külli Kuusk, Margit Langemets, Mai Tiits, Udo Uibo, Tiia Valdre, Piret Voll.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.

Eesti keele naabersõnad 2019. [The Estonian Collocations Dictionary, ECD]
Toimetanud ja koostanud Jelena Kallas, Kristina Koppel, Geda Paulsen, Maria Tuulik.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.

Eesti keele põhisõnavara sõnastik 2019 (1. trükk 2014). [The Basic Estonian Dictionary, BED] 2., kohandatud veebiväljaanne.
1. trüki toimetanud Jelena Kallas, Mai Tiits ja Maria Tuulik.
1. trüki koostanud Madis Jürviste, Kristina Koppel ja Maria Tuulik.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.
Sõnaraamatu 1. trüki veebiversioon

Eesti-vene sõnaraamat 2019. (1. trükk 1997–2009.) 2., täiendatud ja kohandatud veebiväljaanne.
1. trüki toimetanud Anne Romet, Nelli Melts, Maimu Liiv, Elli Riikoja, Inna Martoja, Savvati Smirnov, Mare Tetsov, Mai Tiits, Tiia Valdre ja Enn Veskimägi.
1. trüki koostanud Jelena Kallas, Helga Laasi, Tiiu Lagle, Helle Leemets, Maimu Liiv, Hele Pärn, Anne Romet, Leeni Simm, Ülle Viks, Asta Õim.
Uute sõnade osa toimetanud Jelena Kallas, Nelli Melts.
Uute sõnade osa koostanud Nelli Kotova, Maia Melts, Kristiina Matt, Valentina Tubin.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.
Sõnaraamatu 1. trüki veebiversioon

Eesti Keele Instituudi eesti keele morfoloogiline andmebaas 2019.
Koostanud Ülle Viks, Indrek Hein, Katrin Tsepelina.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.

Eesti Keele Instituudi vene keele morfoloogiline andmebaas 2019.
Arendanud ja toimetanud Indrek Hein, Katrin Tsepelina, Jelena Kallas.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.

Andmebaas on genereeritud pymorphy2 morfoanalüsaatori abil Open Corpora XML-sõnastiku alusel.

Oskussõnastikud ja terminibaasid
Aianduse terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Terminikogu koostamisel osaleb Eesti Aiandusliidu juures tegutsev aiandusterminoloogia komisjon koosseisus Merike Aomets, Väino Eskla, Jaan Kivistik, Sirje Mäearu, Sulev Savisaar ja Marge Starast. Kontakt: Väino Eskla aiatark@aiatark.ee

Akadeemilise väljendusoskuse terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Akadeemilise väljendusoskuse terminikogu koostamist alustati 2016. aastal Tartu ülikooli akadeemilise väljendusoskuse keskuses. Terminikogu on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes kirjutavad akadeemilisi või teadustekste või õpetavad nende kirjutamist. Kontakt: Helen Hint helen.hint@ut.ee

Andmeanalüüsi ja statistika oskussõnastik

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Andmeanalüüsi ja statistika oskussõnastik sisaldab andmeanalüüsi, tõenäosusteooria ja statistika erinevate valdkondade, sh matemaatilise statistika ja riigistatistika oskussõnavara. Definitsioonid on lisatud mõistetele, mis kuuluvad üldhariduskooli programmi, aga ka riigistatistika ja rahvastikustatistika põhisõnavarale. Oskussõnastiku kasutajatena eeldame õppureid, riigiametnikke, ajakirjanikke, erinevate valdkondade teadlasi, aga ka tõlke ja tõlkijaid. Loodame, et sellest on kasu ka masintõlke jaoks. Sõnastik täieneb, eeskätt lisandub definitsioone. Sõnastiku autorid on Ene-Margit Tiit ja Liina-Mai Tooding, kes on koostanud ka eestikeelse osa rahvusvahelise statistikainstituudi ISI paljukeelse sõnastiku http://isi.cbs.nl/glossary.htm eestikeelse osa. Kontakt: Ene-Margit Tiit ene.tiit@ut.ee

Arheoloogia terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Arheoloogia terminibaasi on koondatud arheoloogiaalased mõisteid (koos definitsioonidega). Terminikomisjoni töösse on kaasatud arheolooge nii Tartu kui ka Tallinna ülikoolist, Tartu Linnamuuseumist ja Muinsuskaitseametist. Terminibaas on suunatud eelkõige eestikeelsele kasutajale: mõisted on selgitatud eesti keeles ja lisatud ka keelelisi soovitusi. Lisaks eesti keelele on eesmärk terminibaasi täiendada ingliskeelsete terminitega ning võimaluse korral lisada ka teisi keeli. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele. Kontakt: Kätlin Jansons katlin.jansons@ut.ee; Marge Konsa marge.konsa@ut.ee

Arhitektuuri oskussõnastik

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Arhitektuuri terminibaas koondab arhitektuuri- ja ehitusalaseid termineid ja definitsioone. Terminibaas on pidevas täienemises hinnanguliselt viis aastat (2015–2019). Protsessi lõppeesmärgiks on publitseerida laiapõhjaline illustreeritud oskussõnaraamat, millest kujuneks inseneride, arhitektide, kunstiteadlaste, konservaatorite jt usaldusväärne käsiraamat ja allikas. Koostatav terminikogu peaks oluliselt lihtsustama nimetatud erialaringkondade vahelist teineteisemõistmist ning täitma tühimiku eestikeelses teabekirjanduses ehituse ja arhitektuuri alal. Sõnavara koostamisesse on kaasatud Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud, erialaliitude esindajad ning arvukalt kogenud spetsialiste. Kontakt: Maris Veeremäe maris.veeremae@artun.ee

Betoonkonstruktsioonide terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Betoonkonstruktsioonide projekteerimise ja ehitamisega seotud terminid ja nende määratlused. Koostatud Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) ja Eesti Betooniühingu (BÜ) ühise terminikomisjoni poolt.

Biokeemiasõnastik

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Biokeemia valdkonna ingliskeelsete terminite eestikeelsed vasted ilma seletusteta. Koostanud Eesti Biokeemia Selts 2009–2017. Kontakt: Eesti Biokeemia Selts http://biokeemiaselts.ee

Botaanika terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Botaanikaterminite kogu koostab Eesti Looduseuurijate Seltsi juures tegutsev botaanika terminoloogia komisjon koosseisus Toomas Kukk, Urmas Laansoo, Ott Luuk, Sirje Mäearu, Peedu Saar, Sulev Savisaar ja Kersti Tambets. Eestikeelseid taimenimetusi vaata http://taimenimed.ut.ee.

E-õppe terminid / E-learning terms

Põhilisemad e-õppega seotud terminid. Kontakt: terminoloogia@eki.ee

EKI ühendterminibaas Esterm 2

EKI ühendterminibaas Esterm 2 on Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas, mis ühendab eri valdkondade terminoloogiat. See sisaldab teavet nii EKI terminiprojektide kui ka EKI-le laekunud terminipäringutele vastamise käigus uuritud mõistete kohta.

Eesti E-tervise SA terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Tervise infosüsteemi andmevahetusega seotud termineid (hetkel valdavalt SNOMED CT spetsiifilised terminid) sisaldav kakskeelne terminibaas. Terminitööga tegeles E-tervise SA standardimise osakond 2015. aastal. Kontakt: Krista Kärt krista.kart@tehik.ee

Eesti rahvatantsu oskussõnastik

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Loodud 1966 lahtiseletust, kontakt Erika

Eesti viipekeele meditsiiniterminid

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Sõnastiku koostamisel võeti aluseks arstierialad, mis on kirjas Riigi Teataja eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelus. Lisandunud on COVID-19 seotud mõisted ning eelnevate aastate mõistekirjetes veel viiplemata terminid ning viipekeeletõlkide poolt välja toodud mõisted. Mõisted valiti nende esilduvuse järgi kogukonnas, kus kõneletakse eesti viipekeelt iga päev. Viibete loomisel tugineti eesti viipekeele viipeloome põhimõtetele. Terminikogu koostab eesti viipekeele meditsiinikomisjon, mis tegutseb Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu juures, koosseisus Mari-Liis Ungerson (evkty@gmail.com), Liina Janson, Katrin Rehemaa, Jari Pärgma, Aire Murd, Maret Õun, Raili Loit, Madis Kams, Marek Kõllo, Triin Jõeveer, Janis Golubenkov ja Sirle Papp. Kert Kalvik filmis viipekeelseid tekste ja monteeris videofailid

Eesti-vene töötervishoiu ja -ohutuse terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Eesmärgiks on eesti-vene töötervishoiu ja -ohutuse terminibaasi koostamine. Vene keelt kõnelevatele eestimaalastele ja (välis)tööjõule on oluline tagada isikukaitsevahendite kasutuse, tööohutuse, töövaidlusküsimuste lahendamise keeleline kättesaadavus. Terminibaas on mõeldud nii tavakasutajatele kui ka tõlkidele, tõlkijatele, juristidele, riigiametnikele jt. Kuna tegu on mahuka terminibaasiga, siis esialgu on koostatud 160 mõistekirjet. Kontakt: Jelena Velman-Omelina (PhD, eesti keele - vene keele vandetõlk) tartuvandetolk@gmail.com, Valentina Tubin valentina.tubin@ut.ee

Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaasi esmane eesmärk oli muuta O. Ottensoni „Uus vene-eesti õigussõnaraamat“, 2009 ja „Uus eesti-vene õigussõnaraamat“, 2007 veebis kättesaadavaks. Selles tööetapis olid terminikomisjoni liikmeteks : Oksana Palikova (PhD, Tartu Ülikooli vene keele lektor), Sirje Kupp-Sazonov (PhD, Tartu Ülikooli vene keele ja tõlkeõpetuse lektor) ja Olga Ottenson (sõnaraamatu autor). Nüüd toimub terminikirjete korrastamine, täiendamine, kaasajastamine jms. Terminikomisjoni kuuluvad TÜ lektor Sirje Kupp-Sazonov ja vandetõlgid Jekaterina Tšernõšova, Jelena Velman-Omelina, Sofia Maškova ning tõlkija Ekaterina Andreyeva. Kontakt: Sirje Kupp-Sazonov sirje.kupp-sazonov@ut.ee

Eesti-vene-inglise spaaterminid

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Eesti-vene-inglise spaateemaline lühisõnastik. Spaaterminoloogia töörühma eesmärk on luua spaateemaline lühisõnastik. Lühisõnastiku loomist alustati 2019. aastal magistritöö raames. Lühisõnastik sisaldab üle 300 termini koos definitsioonidega. Kontakt: Kristiina Matt kristiina-m@live.com

Ehitiste projekteerimise terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Ehitiste projekteerimise terminibaas on koostatud Eesti Arhitektide Liidu (EAL) ja Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) ühise terminikomisjoni poolt. Kontakt: riho.oras@ehitusinsener.ee

Elektrotehnika

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina.

Entomoloogia terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Entomoloogilise terminoloogia komisjon tegutseb Eesti Looduseuurijate Seltsi juures. Kontakt: Mati Martin mati.martin@ut.ee

Etenduskunstide terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. TÜ Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava õppejõudude poolt loodud terminibaas. Loojad: Kai Valtna, Ele Viskus, Lennart Peep, Anu Sööt

Filmikunsti terminibaas Filmterm

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Terminibaasi on koostanud Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi filmikunsti terminikomisjon. Komisjoni liikmed on Veiko Vaatmann, Margit Maran, Jaak Lõhmus, Hagi Šein, Toomas Sääs ja Elen Lotman. Lisaks sellele on terminibaasi loomisse kaasatud eksperdina Margit Keerdo-Dawson ja John Bernstein. 2019. aasta alguseks on valminud terminibaasi stsenaristika (sh narratoloogia ja dramaturgia) ning filmitootmise osa. Perioodil 2019-2020 keskendub terminikomisjon filmirežii, operaatoritöö, helirežii, montaaži ja kunstiosakonna terminitele. Täpsemalt saab tutvuda filmikunsti terminikomisjoni tööga aadressil filmterm.com Kontakt: Veiko Vaatmann veiko.vaatmann@tlu.ee

Filosoofia terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Eesti-inglise-eesti filosoofia valdkonna terminite sõnastik. Sõnaraamatu autorid on Bruno Mölder ja Märt Väljataga. Koostatud aastal 2016 projekti SHVFI16215 "Eesti-inglise-eesti filosoofia terminite sõnaraamatu väljatöötamine ja veebis kättesaadavaks tegemine (4.05.2016−18.12.2016)" raames. Kontakt: Mats Volberg mats.volberg@ut.ee

Folkloorsete uskumusolendite sõnastik

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Sõnastikus kajastuvad eelkõige Eesti kontekstis aktuaalsed terminid, mille puhul esineb terminoloogilist segadust, eksitusi tekitavaid tähendusnihkeid või tõlkimisprobleeme. Iga nimetuse juures on eestikeelne definitsioon, samuti on ära toodud termini kasutamise käigus esile kerkinud probleemid. Valikuliselt on esitatud terminite saksa-, inglis- ja venekeelseid vasteid. Sõnastik koostati 2016. aastal, kuid jooksvaid täiendusi lisandub ka hiljem. Koostaja on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur Reet Hiiemäe. Kontakt: Reet Hiiemäe reet@folklore.ee

Foneetika sõnastik

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Inglise-eesti foneetikaterminoloogia seletav sõnastik. Koostajad Pärtel Lippus, Eva Liina Asu, Pire Teras. Kontakt: Eva Liina Asu-Garcia asu@ut.ee

Geneetika terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Geneetika, molekulaarbioloogia, biotehnoloogia terminoloogia. Kontakt: Maris Laan maris.laan@ut.ee

Geoloogia terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Geoloogia terminibaas (GEOL). Eesti- ja ingliskeelseid termineid ja definitsioone sisaldav pinnavormide terminibaas. Baasi aluseks on TÜ maateaduste aluste ja geomorfoloogia ainekavas sisalduv ning koostamise ajendiks üldmaateaduse kõrgkooliõpikust välja jäänud mõisteid seletav sõnastik. Terminibaasis on piirdutud pinnavormidega, puuduvad geomorfoloogia üldmõisted. Kuna nii terminid kui definitsioonid on terminibaasi koostaja poolt koondatud ja sõnastatud aja jooksul erinevaid allikaid kasutades, siis puuduvad viited konkreetsetele allikatele. Definitsioonid on pigem lakoonilised ja populaarteaduslikud kui teaduslikku täpsust taga ajavad. Probleemid erikeelsete terminite kasutamisel on üldteada ja seetõttu tuleb ka käesolevat terminibaasi võtta kui pidevalt arenevat. Koostaja Tiit Hang (TÜ ÖMI geoloogia osakonna vanemteadur). Kontakt: Tiia Kurvits tiia.kurvits@emu.ee

Geomorfoloogia terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Eesti- ja ingliskeelseid termineid ja definitsioone sisaldav pinnavormide terminibaas. Baasi aluseks on TÜ maateaduste aluste ja geomorfoloogia ainekavas sisalduv ning koostamise ajendiks üldmaateaduse kõrgkooliõpikust välja jäänud mõisteid seletav sõnastik. Terminibaasis on piirdutud pinnavormidega, puuduvad geomorfoloogia üldmõisted. Kuna nii terminid kui definitsioonid on terminibaasi koostaja koondanud ja sõnastanud pikema aja jooksul eri allikaid kasutades, siis puuduvad viited konkreetsetele allikatele. Definitsioonid on pigem lakoonilised ja populaarteaduslikud kui teaduslikult täpsed. Probleemid erikeelsete terminite kasutamisel on üldteada ja seetõttu tuleb ka käesolevat terminibaasi võtta kui pidevalt arenevat. Koostaja: Tiit Hang (TÜ ÖMI geoloogia osakonna vanemteadur)

Geriaatria terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Helgi Kolk helgi.kolk@kliinikum.ee

Hambatehnika terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Hambatehnikaalased terminid. Kontakt: terminoloogia@eki.ee

Hümnoloogia terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Hümnoloogia on õpetus kirikulaulust. Terminibaasis sisalduvad kirikulauluga ja sellega lähedalt puutuvad terminid. Hümnoloogia terminibaasi on loodud 2022. Seda koostab ja koordineerib Eerik Jõks (eerik.joks@eamt.ee).

Ida mõtteloo leksikon

Kontakt: Märt Läänemets mart_laanemets@yahoo.com

Ihtüoloogia terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Lauri Saks lauri.saks@ut.ee

Immunoloogia terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Immunoloogia valdkonna ingliskeelsete terminite eestikeelsed vasted koos mõistete lühiseletustega. Kontakt: Koit Reimand koit.reimand@ut.ee

Kaugseire terminibaas

Kaugseire terminibaas koosneb hetkel 100 avalikust terminist ning on loodud koostöös Eesti Keele Instituudiga kaugseire korpuste ning TÜ Tartu observatooriumi kaugseire ekspertide abil. Kontakt: liisi.jakobson@ut.ee

Keemiaterminite baas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Sisaldab eesti- ja ingliskeelseid keemia põhitermineid koos definitsioonidega mõlemas keeles. Kontakt: Kalle Truus truus@tlu.ee

Kognitiivse keeleteaduse terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Sõnastiku aluseks on kõige tavalisemad või kõige raskemini tõlgitavad terminid keeleteaduse kognitivistlikes teooriates. Koostamist on alustanud 2015. aastal Ann Veismann, Piret Piiroja ja Jane Klavan. Koostamise esmaseks aluseks oli konverentsi „Teoreetiline keeleteadus Eestis IV“ (detsember 2012) raames korraldatud terminitöötuba, kus arutati läbi 20 kõige keerulisemat terminit (peakorraldaja Ilona Tragel). Kontakt: Ann Veismann ann.veismann@gmail.com

Kokanduse terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Marju Taukar marjutaukar@gmail.com

Kooliinformaatika terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. birgy.lorenz@gmail.com anto.veldre@cyber.ee urmas.heinaste@masing.tartu.ee edmund.laugasson@eiops.edu.ee madis.vasser@ut.ee silver@pyvi.eu

Koolisõnastikud 2005–2010

Koolisõnastike terminikogu sisaldab 15 valdkonna põhimõisteid. Terminid pärinevad riikliku ainekava põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpikutest. Sõnastikud on koostatud Euroopa Liidu toel aastail 2005–2010. - Terje Hallik. Ajaloo mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Mart Viikmaa, Maie Toom, Margit Teller. Bioloogia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Enn Pärtel. Füüsika mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2010. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Uudo Pragi, Helle-Mai Pedastsaar, Tiia Pedastsaar. Geograafia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Lembi Tamm, Tarmo Tamm, Ants Tuulmets. Keemia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Elts Abel, Lea Lepmann. Matemaatika mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2010. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Anne Nahkur. Kirjanduse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2010. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Ilje Piir. Ühiskonnaõpetuse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Ene Kangron, Kadri Leppoja. Muusikaõpetuse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Kristi Kõiv. Inimeseõpetuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Vello Hein. Kehalise kasvatuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Maie Peedisson. Kodunduse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Anne Parmasto, Kertu Laur, Kaja Kidron. Kunstiõpetuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Maie Peedisson. Käsitöö mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Endel Rihvk, Mart Soobik. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kosmosetehnoloogia

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kosmosetehnoloogia ja kosmoseuuringute termineid inglise ja eesti keeles. Koostanud Uno Veismann (2016-2018). Toimetanud ja täiendanud Laurits Leedjärv. Kontakt: laurits.leedjarv@ut.ee

Kriisijuhtimise terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina.

Kriisinõustamise terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Andmebaas sisaldab psühhosotsiaalse toe tagamisega seotud termineid. Terminikogu on koostanud Eesti Kriisinõustamise Ühingu (EKÜ) töörühm. Kontakt: Kirsti Talu kirsti@gmail.com

Käsitööteaduse oskussõnad

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Käsitööteaduse terminite andmebaas sisaldab käsitöövaldkondade oskussõnu, mis on läbi vaadatud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juurde 2016. aastal loodud käsitööteaduse terminite komisjonis. Komisjoni kuuluvad õppejõud, keelespetsialistid, semiootikud ja vastava valdkonna spetsialistid. Kaasatakse ka magistrante jt üliõpilasi. Terminibaasis on käsitööteaduse üldtermineid, palkehituse termineid ja tekstiilikäsitöö aladest kõlatehnika, niplamise ja silmuskudumise termineid ning metallikäsitöö termineid. Kontakt: Ave Matsin ave.matsin@ut.ee; Marja-Leena Jaanus jaaniuss1728@gmail.com

Köite ja konserveerimise terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Köite ja konserveerimise terminibaas on valdkondadevaheline oskussõnastik, mille aluseks on köitekeele tesaurus (LoB, www.ligatus.org.uk/lob). Andmebaas on ennekõike mõeldud köitekunsti, -konserveerimise ja raamatuajaloo vallas tegutsevatele tudengitele ja spetsialistidele. Terminikogu tõlkimisel ja koostamisel osalevad Kõrgema Kunstikooli Pallas teise kursuse nahadisaini tudengid prof Rene Haljasmäe juhatamisel. Kontakt: Rene Haljasmäe rene.haljasmae@gmail.com

Küberfüüsikalise süsteemitehnika terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Küberfüüsikaline süsteemitehnika hõlmab mitut innovaatilist ja kiirelt arenevat tegevusvaldkonda. Infoallikate tekke soodustamiseks soovime alustada eestikeelse terminoloogia loomist. Leiame, et omasõnade loomine ja juurutamine on oluline antud teadussuuna edasiseks arenguks. Koostanud: Adelheid Kiriland. Kaasautorid: Karin Muoni, Maarika Arimäe, Johannes Kadak. Kontakt: Adelheid Kiriland adelheid.kiriland@kfst.ee

Limnoloogia sõnastik

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Limnoloogia on teadus, kus omavahel on tihedalt läbipõimunud geoloogia, füüsika, keemia ja bioloogia kõikvõimalikud valdkonnad. Limnoloogia ühendab need valdkonnad terviklikuks siseveekogude ökosüsteeme uurivaks teadusharuks. Ühelt poolt on see erinevaid teadusharusid liitev ehk interdistsiplinaarne teadus, teiselt poolt koosneb see ise paljudest alavaldkondades, olles seega multidistsiplinaarne. Seepärast ongi limnoloogide sõnavara rikkalik, hõlmates suurt osa loodus- ja keskkonnateadustes kasutatavast. Eesti järveuurijad on emakeelse limnoloogilise oskussõnavara arendamisega tegelenud alates möödunud sajandi algusaastatest. Paraku asuvad need oskussõnad laialipaisatult erinevates sõnastikes ja leksikonides ning vajadus ühtse limnoloogilise sõnastiku järele on endiselt suur. Liiatigi lisandub igal aastal arvukalt uusi võõrkeelseid oskussõnu, mis vajaksid eestikeelseid vasteid ning seletusi. Limnoloogia sõnastik on mõeldud õppuritele, keskkonnaametnikele, teadlastele ja tõlkijatele. Lisaks eesti keelele on sõnastikku lisatud vasted ja seletused viies peamises limnoloogide „töökeeles“. Sõnastiku koostamist alustati 2016. aastal ning jooksvaid täiendusi tehakse pidevalt. Sõnastiku koostaja on Eesti Maaülikooli Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli teadur ning lektor Toomas Kõiv. Kontakt: Toomas Kõiv toomas.koiv@emu.ee

Linguae, maailma keeled, kirjad ja rahvad

Keelte, kirjade ja rahvaste nimetuste andmebaasi koostavad Peeter Päll jt. Vt lähemalt EKI teatmikust (https://eki.ee/teatmik/nimi/linguae/).

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Eesti Logopeedide Ühingu terminibaas. Kontakt: Helje Möller helje.moller@elu.ee, helje.moller@gmail.com

Loomakasvatuse terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Terminibaasi algmaterjali on koostanud Siiri Kasepalu, kasutades Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudis (ELVI) valminud sõnastikke. Termineid valis ja ajakohastas Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminoloogiakomisjon koosseisus emeriitprofessor Olev Saveli, emeriitprofessor Olav Kärt, dotsent Peep Piirsalu ja pm-dr Alo Tänavots. Antud oskussõnade valim hõlmab loomakasvatusega seotud terminoloogiat kõige laiemalt. Siit leiab märksõnu loomade söötmisest, aretusest, geneetikast, pidamisest, heaolust, loomade anatoomiast, füsioloogiast, looma- ja linnutõugudest, veterinaariast, kalandusest, eriloomakasvatusest. Lisaks sõnaseletustele on lisatud inglis-, saksa- ja venekeelsed vasted. Terminibaasi koostamine on pidev protsess, mis hõlmab endas uute märksõnade lisamist ja vajaduse korral olemasolevate täpsustamist. Koostamist alustati 2013. aastal. Töörühma nimi: Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminoloogiakomisjon (https://aps.emu.ee/?TERMINID) Kontakt: Peep Piirsalu peep.piirsalu@emu.ee

Loomanimetuste terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: terminoloogia@eki.ee

Loomaparasiitide nimistu

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Olulisemate parasiitide ladinakeelsete nimetuste (kokku 309) andmebaas. Igale nimetusele järgneb selle tõlge eesti keelde, tuuakse ära nimetuse eestikeelne vaste ja nimetuse selgitus. Senises eestikeelses erialakirjanduses on loomade parasitaarhaiguste tekitajaid nimetatud erinevalt. Väga sageli aga eestipärane nimetus hoopiski puudub ja läbi tuleb ajada ladinakeelse terminiga. Käesolev eestipärane parasitoloogiline oskussõnavara on esmakordne katse esitada sellealane terminisõnastik. Terminisõnastiku on koostanud EMÜ emeriitprofessor Toivo Järvis, sõnavara loomisel on aktiivselt osalenud Enn Ernits, Anu Hindikainen ja Ülle Sihver. Kontakt: Toivo Järvis toivo.jarvis@emu.ee

Loomi kaasavate organisatsioonide terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Abi- ja teraapialoomi kaasavate organisatsioonide terminikomisjonis 2016. ja 2019. aastal kinnitatud terminid. Terminibaasi loomise algatas Eesti Abi- ja Teraapialoomi Kaasavate Organisatsioonide Liit. Terminibaas sisaldab muuhulgas järgmisi teemasid: loomi kaasavad sekkumised haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas, teraapialoomad, loomade heaolu, inimese-looma side, loomade käitumine. Terminikomisjoni töös osalesid MTÜ Eesti Abi-ja Teraapiakoerte Ühingu, MTÜ Eesti Ratsutamisterapeutide Liidu, MTÜ Eesti Abi- ja Teraapialoomi kaasavate Organisatsioonide Liidu, Kaniterapijos Asociacija (Leedu), Latvijas dzivnieku asistetas terapijas asociacija (Läti) jt esindajad. Samuti osalesid terminikirjete koostamisel nõuandjatena järgmiste organisatsioonide esindajad: Tartu Ülikooli zoosemiootika õppetool, inimese ja looma interaktsioonide rahvusvaheline katusorganisatsioon IAHAIO, Norra AntrozoologiSenteret keskus. Kontakt: Maarja Tali maarjatali@teraapiakoer.ee

Materjalitehnika terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Materjalitehnika kolmes valdkonnas: 1) metalliõpetus (metallid ja sulamid, metallograafia, termotöötlus, pinded); 2) metallide tehnoloogia (metallurgia, survetöötlus, valutehnoloogia, lõiketöötlus, keevitamine, jootmine ja termolõikamine, pulbermetallurgia, keraamika); 3) kulumine. Terminibaas sisaldab eesti- ja ingliskeelseid termineid ja määratlusi. Koostajad: Priit Kulu ja Jakob Kübarsepp Kontakt: Priit Kulu priit.kulu@ttu.ee

Meditsiinifüüsika terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Kalle Kepler info@radexpert.eu

Mesindusleksikon

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Mesindusleksikonist lähemalt Agraarteadus 2011 * XXII * 1 (http://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2011_1_oskussonad.pdf).Töörühma nimi on Akadeemiline Põllumajanduse Selts (https://aps.emu.ee/?TERMINID). Leksikoni koostamist alustati 2013. aastal. Kontakt: Antu Rohtla antu.rohtla@gmail.com

Metalliaabits

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Metalliaabitsa koostamisel on mõeldud kõigile metallivaldkonna kutseõppuritele, eriti neile, kelle emakeel on vene keel. Valim hõlmab kutsekeskhariduse taseme ehk 4. taseme sõnavara ning kaetud on kõik kutsed -- metallilõikepinkidel töötaja, keevitaja ja lukksepp. Esialgu on sõnaseletused ainult eesti keeles ja vaste antud ainult vene keeles. Kuna terminibaasi koostamine on pidev protsess, siis täieneb see pidevalt. Terminibaas saab olema aktiivses kasutuses mitte ainult erialase eesti keele moodulis, vaid ka teistes moodulites (erialane inglise keel, lõimitud üldpädevused). Artiklite koostamise ja pildimaterjali lisamise võimalus on aga olemas kõigil keelehuvilistel õpetajatel ja õpilastel. Esialgse märksõnade valiku teinud terminikomisjoni kuulusid TL Mehaanikakooli metallivaldkonna kutseõpetajad Vladimir Shukis ja Ruslan Ratko ning eesti keele õpetaja Jelena Feklistova. Sellele lisas Anu Kull seletused ning süstematiseeris terminid. Kontakt: Anu Kull anu.kull@tlmk.ee

Meteoroloogia ja klimatoloogia terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Meteoroloogia ja klimatoloogia oskussõnade seletav sõnaraamat. Kontakt: Mait Sepp mait.sepp@ut.ee

Metroloogia terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Terminisõnavara ehk oskussõnastik Metroloogia sisaldab mõõtmisega seotud termineid kõikidest valdkondadest. Pidev terminite lisamine, juba lisatud terminitele allikaviidete, kasutusnäidete ja märkuste lisamine, baasi täiendamine ja toimetamine toimub terminihaldussüsteemis Ekilex. Inglisekeelsed terminid ja nende määratlused valitakse kasutuses olevate allikate (õpikud, käsiraamatud, prospektid, teadusartiklid, ISO ja CEN standardid, EÜ määrused ja direktiivid, internet jms) hulgast ja leitakse nendele eestikeelsed vasted ja määratlused. Oskussõnastiku kasutajad on eeldatavalt õppurid, riigiametnikud, ajakirjanikud, erinevate valdkondade teadlased ja tõlkijaid

Militerm | sõjanduse, julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Tere tulemast riigikaitseterminoloogia andmebaasi Militerm uuele platvormile! Platvormi arendamine ja täiustamine jätkub, samuti uueneb ja täiustub pidevalt ka andmekogu ise. Andmekogu uueneb iga 24 tunni järel. Mis on Militerm ja kes selle koostamisega tegelevad? Militerm on riigikaitse terminivara koondav mitmekeelne terminibaas. Terminibaas sisaldab nii Eestis kui ka NATOs kokkulepitud termineid koos definitsiooni jm mõisteteabega. Andmekogu on mõeldud kõigile, kes puutuvad kokku riigikaitseterminitega. Aastatel 2003–2017 täiendas ja ajakohastas Militermi Kaitseministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjon. Aastast 2018 tegeleb riigikaitse- ja eeskätt sõjandusterminoloogia arendamise, Militermi täiendamise ja päringutele vastamisega Kaitseväe Akadeemia eestvõttel moodustatud sõjandusterminoloogia töörühm. Töörühma kuuluvad Kaitseväe väe- ja relvaliikide esindajad ning Kaitseliidu esindaja. Koostööd tehakse nii teiste riigikaitse- kui ka tsiviilasutustega. Kontaktaadress: reet.hendrikson@mil.ee NB! Sõnaveeb kasutab ennustavat otsingut. Süsteem hakkab võimalikke sõnu pakkuma ALATES KOLMANDAST TÄHEST.

Montessori pedagoogika terminisõnastik

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Montessori pedagoogika terminisõnastik (beetaversioon). Maria Montessori loodud pedagoogikasuuna sõnastik üldterminitest õppevahenditeni. Sõnastiku eessõna: https://www.montessorieesti.ee/et/infopank/montessori-terminisonastik Sõnastiku põhifookuses on 3–6 a vanuserühma vahendid ja harjutused, ent sisestatud on ka 0–3, 6–12 ja 12–18 vanuserühmade ning üldisemaid teoreetilisi mõisteid tähistavad terminid. Kirjed on jaotatud teemade kaupa ning omavahel ristviidatud. Sõnastiku koostas Ruth Maria Roosi-Ott, peakonsultant Kerli-Kristi Allikvee (AMI 3–6). Ei leia otsitud sõna? Soovid teada, miks on valitud just selline eestikeelne termin? Soovid pakkuda omapoolset varianti? Soovid muud lisainfot? Saada e-kiri aadressil info@mariamontessori.ee pealkirjaga "Terminid". Loe Montessori meetodist lähemalt Eesti Montessori ühingu veebilehelt www.montessorieesti.ee. Kontakt: Ruth Maria Roosi-Ott, Eesti Montessori Instituut info@mariamontessori.ee

Muuseumitöö terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Muuseumiterminoloogia koondab muuseumi teooria ja praktikaga seotud termineid ning definitsioone. Terminikomisjoni töösse on kaasatud erinevate muuseumide, riigiametite ja ülikoolide esindajaid. Kontakt: Agnes Aljas agnes.aljas@erm.ee

Muusikateraapia seletav sõnastik

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Koostatud 2015–2017. aastal Eesti Muusikateraapia Ühingu poolt eesmärgiga korrastada muusikateraapia valdkonna kirjeldamiseks ja terapeutide tööks vajalik eestikeelne oskussõnavara. Sõnastiku on koostanud Alice Pehk, Eve Lukk, Ivar Vinkel, Kaia Laurik, Kaili Inno, Käll Kruusmägi, Maarja Metstak, Malle Luik, Marion Untera ja Maria Vessmann. Kontakt: Maria Vessmann maria@vessmann.ee

Nahkhiirte terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Nahkhiirte-alased terminid eesti ja inglise keeles. Autor Matti Masing. Valminud 2014. aasta detsembris. Kontakt: Matti Masing matti.masing@ut.ee

Norra-eesti meditsiinisõnastik

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Norra-eesti meditsiinilist sõnavara koondav sõnastik. Kontakt: Mari Nittim mari.nittim@gmail.com

Nüüdismuusika terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina.

Onomastika oskussõnastik

Onomastika oskussõnastikku koostavad Tiina Laansalu ja Peeter Päll koos teiste nimeuurijatega.

Organisatsioonikäitumise terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Organisatsioonikäitumise ja juhtimise alaste mõistete ja terminite andmebaas, mis on algatatud Tallinna Ülikooli tudengiprojekti raames. Kontakt: kadi.liik@tlu.ee

Parasitoloogia terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Toivo Järvis toivo.jarvis@emu.ee

Patsiendiohutuse terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Patsiendiohutuse terminibaasi sisaldab valdkonnaga seotud termineid ja definitsioone. Terminibaasi koostamist alustati Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudis 2017. aastal ning jätkati 2018., 2019., 2020. ja 2021. aastal. Alates 2020. aastast tegeleb patsiendiohutuse terminitööga Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna patsiendiohutuse arendamise töörühm. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele. Kontakt: Kaja Põlluste kaja.polluste@ut.ee

Poliitika ja valitsemise sõnastik

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Riigiteaduste sõnastik, mis katab poliitika- ja valitsemisteaduse eri valdkondade, sh rahvusvaheliste suhete mõisteid. Tegu on tööversiooniga. Kontakt: Leif Kalev leif.kalev@gmail.com

Projektijuhtimise terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Projektide, programmide ja portfellide juhtimise mõistete ja terminite baas (P3M) on loodud erinevate rahvusvaheliste eeskujude ja Eestis juba varasemalt loodud lähedaste valdkondlike sõnastike baasilt aastatel 2017 - 2019 Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni poolt kokku pandud toimkonnas. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele. P3M terminikomisjoni koosseis: Arvi Kuura, Reet Soosaar, Karit Jäärats ja Taavi Tamberg TÜ Pärnu kolledžist, Algis Perens Tallinna Tehnikaülikoolist, Martin Sillaots Tallinna Ülikoolist, Lily Loidap Tallinna Majanduskoolist, Epp Immato Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusest, Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky, Tiit Valm, Gunnar Kuhi, Anna Nosits, Liina Freivald, Lermo Pohlak jt Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni liikmetena.

Purjetamise terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Võistluspurjetamise, hobipurjetamise terminid ja nendega seotud merendusterminid koos selgitustega. Kontakt: Triin Lepp puri@puri.ee

Põllumajandusloomade tõugude terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Aegade jooksul on Eestisse sisse toodud mitmeid põllumajandusloomade tõuge, kelle tõunimede kirjutamises esineb lahknevusi. Tavapärasest erinevaid nimekujusid esineb nii riigiametite ning erialaseltside dokumentides ja kodulehtedel, meediaväljaannetes kui ka tudengite lõputöödes. Antud põllumajandusloomade tõugude valim hõlmab Eestis enamlevinud tõugude tegelikke nimetusi nii eesti, inglise kui ka saksa keeles. Kompaktsuse huvides on tõunimetustes enamlevinud sõnad (landrass, täisvereline) esitatud ilma päritolutunnuseta. Koostamist alustati 2019. aastal. Töörühma nimi: Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminoloogiakomisjon (pm-dr Alo Tänavots) Kontakt: Alo Tänavots alo.tanavots@emu.ee

Raamatukogusõnastik

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Imporditud Raamatukogusõnastik. Põhineb Eesti Rahvusraamatukogus peetaval andmebaasil ja sisaldab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonnas läbiarutatud ja heakskiidetud termineid, sh eestikeelsetes raamatukogutööga seotud standardites määratletud terminite kirjeid

Rahvatervishoiu sõnastik

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi rahvatervishoiu sõnastik sisaldab epidemioloogia, biostatistika, keskkonnatervishoiu ja terviseökonoomika põhimõisteid. Sõnastiku esimene versioon avaldati 2013. aastal. Rahvatervishoiu sõnavara töörühma kuuluvad õppejõud: Anneli Uusküla, Katrin Lang, Kersti Pärna, Ene Indermitte, Astrid Saava, Mait Raag, Raul-Allan Kiivet, Kaja-Triin Laisaar, Inga Villa, Heti Pisarev. Kontakt: dph@ut.ee

Rakubioloogia terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Märt Roosaare mrt.roos@gmail.com

Riigi Teataja terminisõnastik

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Justiitsministeerium, Riigi Teataja Talitus. Kontakt: ert@riigiteataja.ee

Robootika terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Meie eesmärk on vormida ilus eesti robotkeel. Kiirelt arenevale valdkonnale iseloomulikult on robootika täpsete terminitega lünklikult kaetud mis tahes keeles, seetõttu ei piisa terminite sobitamisest eesti keeleruumi ning tuleb panna rõhku uudissõnade juurutamisele. Kontakt: Indrek Must indrekm@ut.ee

Ruumilise keskkonna planeerimise terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Koondab ruumilise keskkonna planeerimise terminoloogiat. Kontakt: Nele Nutt nele.nutt@taltech.ee

Semiootika terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Semiootika termineid koondav sõnastik. Sõnastiku koostajad on Silvi Salupere, Kalevi Kull ja Lauri Linask. Kirjete toimetaja on Lauri Linask. Kontakt linask.lauri@gmail.com

Sisearhitektuuri terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina.

Sisekaitse terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Politsei, piirivalve ja pääste valdkonna terminid eesti, inglise ja vene keeles

Skeemiteraapia terminisõnastik

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Skeemiteraapia seletava sõnastiku koostamist on alustatud 2018. aastal Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsioonis eesmärgiga korrastada skeemiteraapia valdkonna kirjeldamiseks ja terapeutide tööks vajalik eestikeelne sõnavara. Sõnastikku täiendatakse jooksvalt. Sõnastiku koostamisel osalevad Kaia Kastepõld-Tõrs, Inga Ignatieva, Aili Maar, Katrina Kalde. Kontakt: Kaia Kastepõld-Tõrs skeemiteraapia@gmail.com

Supervisiooni terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Eesti Supervisiooni ja Coaching'u Ühingu terminikomisjoni poolt loodav sõnakogu, mis lähtub meie Euroopa katusorganisatsiooni ANSE poolt koostatud pädevusraamistikust. Eesmärk on koondada supervisiooni ja coaching'uga seotud terminid, definitsioonid, mõisted. Terminikomisjon alustas tööd 2020. a kevadsuvel.

Tallinna linnavalitsuse terminibaas

Teatriterminite baas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Teatriterminoloogia töörühma eesmärk on luua avalikult kättesaadav teatriteoreetiline oskussõnastik. Eesti Teatri Agentuuri juures 2017. aastal tegevust alustanud toimkonda kuuluvad Heidi Aadma, Liisi Aibel, Luule Epner, Liina Jääts, Madli Pesti ja Tiia Sippol. Kontakt: Tiia Sippol tiia@teater.ee

Teehoolde terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Teehoolde terminivara

Teenuste valdkonna terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. TÜ Pärnu kolledži teenuste valdkonna terminibaas. Eesmärgiks on koondada kõik teenuste ja teenindusega seotud terminid nii eesti kui ka inglise keeles. Kontakt: anne.roosipold@ut.ee

Tekstiilmaterjalide terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Tiia Plamus Tiia.Plamus@taltech.ee

Tervise Arengu Instituudi tervisesõnastik

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Tervise Arengu Instituudi tervisesõnastik kajastab instituudi peamiste tegevusvaldkondade sõnavara, sealt leiab rahvatervishoiu, tervisestatistika, registrite, toitumise, uimasti-, sh alkoholiennetuse, valdkondade ülese ennetuse sõnavara, meditsiiniterminoloogia päringute vastused ja ravi järjepidevuse kirjeldamiseks vajalikud standardterminid. Tervisesõnastiku sisu täieneb jooksvalt. Kontaktisik: Ruth Mägi, ruth.magi@tai.ee, TAI meditsiiniterminoloogia projektijuht

Tervishoiu terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Tervishoiu sõnastiku eesmärk on koondada selle valdkonna terminid ühte andmebaasi. Töörühma liikmed on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Siret Piirsalu, Elle Sõrmus, Kateriina Rannula, Õie Tähtla, Urve Kaasik-Aaslav, Ljudmila Linnik. Andmebaasi loomist alustati 2019. aasta lõpus. Kontakt: Siret Piirsalu siret.piirsalu@ttk.ee

Toiduohutuse, loomatervise ja loomade heaolu terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Toiduohutuse, loomatervise ja loomade heaolu terminid eesti keeles ingliskeelsete vastetega. Seletused ja kasutusnäited eesti keeles. Termineid analüüsib ja sisestab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse terminoloogia komisjon: Arvo Viltrop, Mati Roasto, Tõnu Püssa, Andres Aland. Kontakt: Ülle Sihver ylle.sihver@emu.ee

Toiduteadus ja -tehnoloogia

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Toiduteaduse ja -tehnoloogia terminite töörühma kuuluvad: Toomas Paalme, Tiina Lõugas, Tagli Pitsi, Tiina Randla, Signe Adamberg ja Katrin Laos. Kontakt: Katrin Laos, katrin.laos@taltech.ee

Tollialased terminid

Tollialased terminid. helle.koitla@sisekaitse.ee

Tootmistehnika ja -süsteemide terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Tauno Otto tauno.otto@taltech.ee

Tsöliaakia ja gluteenivaba toitumise terminid

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Tsölikaakia ja gluteenivaba toitumise terminite töörühma kuuluvad: Annely Soots, Kärt Jalajas, Pille Javed, Tiiu Rand, Ruth Mägi, Malle Avarsoo, dr Oivi Uibo, Tagli Pitsi, Katre Trofimov ja Aive Antson. Kontakt: Aive Antson, aive@tsoliaakia.ee, 551 8448

Turismi terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Terminibaas on loodud TÜ Pärnu kolledži turismiosakonna poolt koostöös Eesti Turismifirmade Liidu spetsialistidega.

Tuumaenergia ja kiirguskaitse terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Tuumaenergeeetika ja kiirguskaitse valdkonna terminibaas. Koostamist alustas "Tuumaenergia ja kiirguskaitse komisjon" (Marti Jeltsov, Henri Ormus, Siiri Suursoo, Allan Vrager, Aadu Paist) aastal 2020. Kontakt: Marti Jeltsov, marti.jeltsov@fermi.ee

Tänapäevafolkloori terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Terminibaas sisaldab tänapäevafolkloori kirjeldamiseks ja analüüsiks kasutatavaid termineid. Kontakt: mare.kalda@folklore.ee

Usundiloo terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Usundiloo terminite seletussõnastik on mõeldud esmajoones religiooniteadusi õppivatele humanitaarerialade üliõpilastele, samuti kõikidele religioonidest huvitujatele. Seletussõnastikus esitatakse märksõnadena ja kommenteeritakse üle 400 eriala- ja aimekirjanduses tihti ettetuleva religiooniteaduse põhimõiste. Sealhulgas saab põgusa ülevaate tähtsaimatest kultuuriantropoloogia koolkondadest. Sõnastikus on ka valik sagedamini esinevaid üksikusundite erimõisteid. Kõikidele märksõnadele on lisatud tõlkevasted inglise ja saksa keeles, samuti nende tõlkevastete leidmise allikad. Märksõna lõpus osundatakse teistele selle mõistega seotud märksõnadele. Lisatud on seletuste koostamisel kasutatud kirjanduse ja tõlkevastete allikate nimekiri. Autor on ülimalt tänulik materjali sisestajale Doris Diana Orrile. Kontakt: Tarmo Kulmar tarmo.kulmar@ut.ee

Valgustehnika terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Viimasel aastakümnel on valgustehnikas toimunud väga kiire areng nii valgusallikate (leedid), valgustite kui ka nende juhtimise valdkonnas. Valgustehnika terminoloogias on kasutusele tulnud palju uusi termineid ja mõisteid, millede tähendus ja nimetus vajavad ühtlustamist. Ingliskeelsed terminid ja nende määratlused valitakse kasutades (õpikuid, käsiraamatuid, teadusartikleid, ISO ja CEN standardeid, EÜ määruseid ja direktiive jms) olemasolevaid andmestikke ja leitakse nendele eestikeelsed vasted ja määratlused. Terminibaasi täiendatakse jooksvalt. Töörühma kontakt Toivo Varjas, toivo.varjas@taltech.ee

Vene keel Eestis

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Sõnakogu sisaldab venekeelseid sõnu, mis on kasutusel Eestis. Kontakt: Inna Adamson, innaa@tlu.ee, innaa7733@gmail.com

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse eestikeelsed terminid koos eestikeelsete seletustega ja võimaluse korral ladina- ja ingliskeelsete vastega. Termineid analüüsib ja sisestuse üle otsustab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse terminoloogia komisjon, kes alustas tööd 2012. aastal. Valdkonna terminitöös juhindutakse järgnevatest allikatest: Albert Valdes, Johannes Voldemar Veski. Ladina-eesti-vene meditsiinisõnaraamat. 1983, Enn Ernits. Koduloomade anatoomia I-X. 2002-2007, uus trükk Enn Ernits, Esta Nahkur. Koduloomade anatoomia. Kõrgkooliõpik. Kirjastus Halo, 2013. Terminoloogiakomisjoni kuuluvad Enn Ernits, Mihkel Jalakas, Eha Järv, Toivo Järvis, Aleksander Lember, Ragnar Leming, Heldur Peterson, Ülle Sihver. Kontakt: Ülle Sihver ylle.sihver@emu.ee

Vibulaskmise terminibaas

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Vibulaskmisega seotud sõnu seletav sõnastik, mis suuresti baseerub Siret Luige 2019. aasta bakalaureusetööl "Sportvibuvarustuse terminisõnastik" . Töörühma juht Anu Uusmaa, kontakt anu@anu.ee

Õendus- ja ämmaemandusterminite kogu

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Õendus- ja ämmaemandusterminite kogu sisaldab õenduses ja ämmaemanduses kasutusel olevaid eesti- ja ingliskeelseid termineid ning nende seletusi. Terminibaas loodi oskussõnavara väljatöötamiseks, arendamiseks ja hoidmiseks. Süstemaatilise terminitööga tegeldakse alates 2022. aastast Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetooli eestvedamisel. Kaastööd teevad esindajad järgmistest organisatsioonidest: Tartu Ülikool, Eesti Õdede Liit, Eesti Ämmaemandate Ühing, Eesti Õendusjuhtide Ühing, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 3N Eesti töörühm. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele. Kontakt: Ere Uibu, ere.uibu@ut.ee

Sõnaveeb 2021

Sõnaveeb on Eesti Keele Instituudi keeleportaal, mis kuvab andmeid Eesti Keele Instituudi sõnastiku- ja terminibaasisüsteemist Ekilex. Sõnaveebi versioon luuakse kord aastas (versiooni näitab aastaarv) ning see registreeritakse METASHARE’is ja arhiveeritakse Eesti Keeleressursside Keskuses.

Bibliograafiline kirje (EKI keeleportaal Sõnaveeb 2021):

Sõnaveeb 2021. [The WordWeb 2021.] Eesti Keele Instituut. https://sonaveeb.ee (14.2.2021)
Arendanud ja toimetanud Arvi Tavast, Indrek Hein, Jelena Kallas, Kristina Koppel, Margit Langemets, Kaur Männiko, Tõnis Nurk, Merily Plado, Mari Vaus, Ülle Viks.
Arendaja OÜ TripleDev: Martin Laubre, Yogesh Sharma, Hardi Niilo, Henri Kokk.

Portaali loomist ja arendamist on rahastanud Haridus- ja Teadusministeeriumi digipöörde programmi projektist "Eesti-vene-eesti sõnastikukeskkond" (2017–2019) ja avalike teenuste pakkumise arendamise meetme projektist "Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex väliskasu tajaliidesed ja API" (2014–2020).

Ekilex 2021

Ekilex on Eesti Keele Instituudi sõnastiku- ja terminibaasisüsteem, mille andmeid kuvatakse keeleportaalis Sõnaveeb. Ekilexi versioon luuakse kord aastas (versiooni näitab aastaarv) ning see registreeritakse METASHARE’is ja arhiveeritakse Eesti Keeleressursside Keskuses.

Bibliograafiline kirje (EKI sõnastiku- ja terminibaasisüsteem Ekilex 2021):

Ekilex 2021. [Ekilex 2021.] Eesti Keele Instituut. https://ekilex.eki.ee (14.2.2021)
Arendaja Eesti Keele Instituut: Arvi Tavast, Indrek Hein, Kaur Männiko.
Arendaja OÜ TripleDev: Martin Laubre, Yogesh Sharma, Hardi Niilo, Henri Kokk.

Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex loomist on rahastanud ASTRA meetme projektist "Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi EELex2 loomine ning Eesti Keele Instituudi teadlaste mobiilsuse toetamine, välisteadlastekaasamine ja doktorikooli jätkamine" ja projektist "Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex väliskasutajaliidesed ja API“. Ekilexi ekspertide liidese ja API arendust ning sõnastike importi on toetatud projektist „Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex väliskasutajaliidesed ja API“ (2014–2020).