Sõnakogud


EKI ühendsõnastik 2021

Bibliograafiline kirje (veebisõnaraamat Sõnaveebis):

EKI ühendsõnastik 2021. [The EKI Combined Dictionary, CombiDic]
Koostajad ja toimetajad Indrek Hein, Jelena Kallas, Olga Kiisla, Kristina Koppel, Margit Langemets, Tiina Leemets, Maia Melts, Sirje Mäearu, Tiina Paet, Peeter Päll, Maire Raadik, Mai Tiits, Katrin Tsepelina, Maria Tuulik, Udo Uibo, Tiia Valdre, Ülle Viks.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2021. https://sonaveeb.ee (14.2.2021)

“EKI ühendsõnastik 2021” sisaldab järgmiste varem ilmunud üldkeele sõnastike infot:

Eesti keele sõnaraamat 2019. [The Dictionary of Estonian, DicEst]
Toimetanud Margit Langemets, Mai Tiits, Udo Uibo, Tiia Valdre, Piret Voll.
Koostanud Katrin Kuusik, Külli Kuusk, Margit Langemets, Mai Tiits, Udo Uibo, Tiia Valdre, Piret Voll.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.

Eesti keele naabersõnad 2019. [The Estonian Collocations Dictionary, ECD]
Toimetanud ja koostanud Jelena Kallas, Kristina Koppel, Geda Paulsen, Maria Tuulik.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.

Eesti keele põhisõnavara sõnastik 2019 (1. trükk 2014). [The Basic Estonian Dictionary, BED] 2., kohandatud veebiväljaanne.
1. trüki toimetanud Jelena Kallas, Mai Tiits ja Maria Tuulik.
1. trüki koostanud Madis Jürviste, Kristina Koppel ja Maria Tuulik.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.
Sõnaraamatu 1. trüki veebiversioon

Eesti-vene sõnaraamat 2019. (1. trükk 1997–2009.) 2., täiendatud ja kohandatud veebiväljaanne.
1. trüki toimetanud Anne Romet, Nelli Melts, Maimu Liiv, Elli Riikoja, Inna Martoja, Savvati Smirnov, Mare Tetsov, Mai Tiits, Tiia Valdre ja Enn Veskimägi.
1. trüki koostanud Jelena Kallas, Helga Laasi, Tiiu Lagle, Helle Leemets, Maimu Liiv, Hele Pärn, Anne Romet, Leeni Simm, Ülle Viks, Asta Õim.
Uute sõnade osa toimetanud Jelena Kallas, Nelli Melts.
Uute sõnade osa koostanud Nelli Kotova, Maia Melts, Kristiina Matt, Valentina Tubin.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.
Sõnaraamatu 1. trüki veebiversioon

Eesti Keele Instituudi eesti keele morfoloogiline andmebaas 2019.
Koostanud Ülle Viks, Indrek Hein, Katrin Tsepelina.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.

Eesti Keele Instituudi vene keele morfoloogiline andmebaas 2019.
Arendanud ja toimetanud Indrek Hein, Katrin Tsepelina, Jelena Kallas.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.

Andmebaas on genereeritud pymorphy2 morfoanalüsaatori abil Open Corpora XML-sõnastiku alusel.

Oskussõnastikud ja terminibaasid
Aianduse terminibaas

Terminikogu koostamisel osaleb Eesti Aiandusliidu juures tegutsev aiandusterminoloogia komisjon koosseisus Merike Aomets, Väino Eskla, Jaan Kivistik, Sirje Mäearu, Sulev Savisaar ja Marge Starast. Kontakt: Väino Eskla, aiatark@aiatark.ee

Akadeemilise väljendusoskuse terminibaas

Akadeemilise väljendusoskuse terminikogu koostamist alustati 2016. aastal Tartu ülikooli akadeemilise väljendusoskuse keskuses. Terminikogu on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes kirjutavad akadeemilisi või teadustekste või õpetavad nende kirjutamist. Kontakt: Anni Jürine anni.jyrine@ut.ee

Andmeanalüüsi ja statistika oskussõnastik

Andmeanalüüsi ja statistika oskussõnastik sisaldab andmeanalüüsi, tõenäosusteooria ja statistika erinevate valdkondade, sh matemaatilise statistika ja riigistatistika oskussõnavara. Definitsioonid on lisatud mõistetele, mis kuuluvad üldhariduskooli programmi, aga ka riigistatistika ja rahvastikustatistika põhisõnavarale. Oskussõnastiku kasutajatena eeldame õppureid, riigiametnikke, ajakirjanikke, erinevate valdkondade teadlasi, aga ka tõlke ja tõlkijaid. Loodame, et sellest on kasu ka masintõlke jaoks. Sõnastik täieneb, eeskätt lisandub definitsioone. Sõnastiku autorid on Ene-Margit Tiit ja Liina-Mai Tooding, kes on koostanud ka eestikeelse osa rahvusvahelise statistikainstituudi ISI paljukeelse sõnastiku http://isi.cbs.nl/glossary.htm eestikeelse osa. Kontakt: Ene-Margit Tiit ene.tiit@ut.ee

Arheoloogia terminibaas

Arheoloogia terminibaasi on koondatud arheoloogiaalased mõisteid (koos definitsioonidega). Terminikomisjoni töösse on kaasatud arheolooge nii Tartu kui ka Tallinna ülikoolist, Tartu Linnamuuseumist ja Muinsuskaitseametist. Terminibaas on suunatud eelkõige eestikeelsele kasutajale: mõisted on selgitatud eesti keeles ja lisatud ka keelelisi soovitusi. Lisaks eesti keelele on eesmärk terminibaasi täiendada ingliskeelsete terminitega ning võimaluse korral lisada ka teisi keeli. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele. Kontakt: Kätlin Jansons katlin.jansons@ut.ee; Marge Konsa marge.konsa@ut.ee

Arhitektuuri oskussõnastik

Arhitektuuri terminibaas koondab arhitektuuri- ja ehitusalaseid termineid ja definitsioone. Terminibaas on pidevas täienemises hinnanguliselt viis aastat (2015–2019). Protsessi lõppeesmärgiks on publitseerida laiapõhjaline illustreeritud oskussõnaraamat, millest kujuneks inseneride, arhitektide, kunstiteadlaste, konservaatorite jt usaldusväärne käsiraamat ja allikas. Koostatav terminikogu peaks oluliselt lihtsustama nimetatud erialaringkondade vahelist teineteisemõistmist ning täitma tühimiku eestikeelses teabekirjanduses ehituse ja arhitektuuri alal. Sõnavara koostamisesse on kaasatud Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud, erialaliitude esindajad ning arvukalt kogenud spetsialiste. Kontakt: Maris Veeremäe maris.veeremae@artun.ee

Biokeemiasõnastik

Biokeemia valdkonna ingliskeelsete terminite eestikeelsed vasted ilma seletusteta. Koostanud Eesti Biokeemia Selts 2009–2017. Kontakt: Eesti Biokeemia Selts http://biokeemiaselts.ee

Eesti E-tervise SA terminibaas

Tervise infosüsteemi andmevahetusega seotud termineid (hetkel valdavalt SNOMED CT spetsiifilised terminid) sisaldav kakskeelne terminibaas. Terminitööga tegeles E-tervise SA standardimise osakond 2015. aastal. Kontakt: Krista Kärt krista.kart@tehik.ee

Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas

Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaasi esmane eesmärk oli muuta O. Ottensoni „Uus vene-eesti õigussõnaraamat“, 2009 ja „Uus eesti-vene õigussõnaraamat“, 2007 veebis kättesaadavaks. Selles tööetapis olid terminikomisjoni liikmeteks : Oksana Palikova (PhD, Tartu Ülikooli vene keele lektor), Sirje Kupp-Sazonov (PhD, Tartu Ülikooli vene keele ja tõlkeõpetuse lektor) ja Olga Ottenson (sõnaraamatu autor). Nüüd toimub terminikirjete korrastamine, täiendamine, kaasajastamine jms. Terminikomisjoni kuuluvad TÜ lektor Sirje Kupp-Sazonov ja vandetõlgid Jekaterina Tšernõšova, Jelena Velman-Omelina, Sofia Maškova ning tõlkija Ekaterina Andreyeva. Kontakt: Sirje Kupp-Sazonov sirje.kupp-sazonov@ut.ee

Eesti-vene-inglise spaaterminid

Eesti-vene-inglise spaateemaline lühisõnastik. Spaaterminoloogia töörühma eesmärk on luua spaateemaline lühisõnastik. Lühisõnastiku loomist alustati 2019. aastal magistritöö raames. Lühisõnastik sisaldab üle 300 termini koos definitsioonidega. Kontakt: Kristiina Matt kristiina-m@live.com

Entomoloogia terminibaas

Entomoloogilise terminoloogia komisjon tegutseb Eesti Looduseuurijate Seltsi juures. Kontakt: Mati Martin mati.martin@ut.ee

E-õppe terminid / E-learning terms

Põhilisemad e-õppega seotud terminid. Kontakt: terminoloogia@eki.ee

Filmikunsti terminibaas Filmterm

Terminibaasi on koostanud Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi filmikunsti terminikomisjon. Komisjoni liikmed on Veiko Vaatmann, Margit Maran, Jaak Lõhmus, Hagi Šein, Toomas Sääs ja Elen Lotman. Lisaks sellele on terminibaasi loomisse kaasatud eksperdina Margit Keerdo-Dawson ja John Bernstein. 2019. aasta alguseks on valminud terminibaasi stsenaristika (sh narratoloogia ja dramaturgia) ning filmitootmise osa. Perioodil 2019-2020 keskendub terminikomisjon filmirežii, operaatoritöö, helirežii, montaaži ja kunstiosakonna terminitele. Täpsemalt saab tutvuda filmikunsti terminikomisjoni tööga aadressil filmterm.com Kontakt: Veiko Vaatmann veiko.vaatmann@tlu.ee

Filosoofia terminibaas

Eesti-inglise-eesti filosoofia valdkonna terminite sõnastik. Sõnaraamatu autorid on Bruno Mölder ja Märt Väljataga. Koostatud aastal 2016 projekti SHVFI16215 "Eesti-inglise-eesti filosoofia terminite sõnaraamatu väljatöötamine ja veebis kättesaadavaks tegemine (4.05.2016−18.12.2016)" raames. Kontakt: Mats Volberg mats.volberg@ut.ee

Folkloorsete uskumusolendite sõnastik

Sõnastikus kajastuvad eelkõige Eesti kontekstis aktuaalsed terminid, mille puhul esineb terminoloogilist segadust, eksitusi tekitavaid tähendusnihkeid või tõlkimisprobleeme. Iga nimetuse juures on eestikeelne definitsioon, samuti on ära toodud termini kasutamise käigus esile kerkinud probleemid. Valikuliselt on esitatud terminite saksa-, inglis- ja venekeelseid vasteid. Sõnastik koostati 2016. aastal, kuid jooksvaid täiendusi lisandub ka hiljem. Koostaja on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur Reet Hiiemäe. Kontakt: Reet Hiiemäe reet@folklore.ee

Foneetika sõnastik

Inglise-eesti foneetikaterminoloogia seletav sõnastik. Koostajad Pärtel Lippus, Eva Liina Asu, Pire Teras. Kontakt: Eva Liina Asu-Garcia asu@ut.ee

Geneetika terminibaas

Geneetika, molekulaarbioloogia, biotehnoloogia terminoloogia. Kontakt: Maris Laan maris.laan@ut.ee

Geoloogia terminibaas

Geoloogia terminibaas (GEOL). Eesti- ja ingliskeelseid termineid ja definitsioone sisaldav pinnavormide terminibaas. Baasi aluseks on TÜ maateaduste aluste ja geomorfoloogia ainekavas sisalduv ning koostamise ajendiks üldmaateaduse kõrgkooliõpikust välja jäänud mõisteid seletav sõnastik. Terminibaasis on piirdutud pinnavormidega, puuduvad geomorfoloogia üldmõisted. Kuna nii terminid kui definitsioonid on terminibaasi koostaja poolt koondatud ja sõnastatud aja jooksul erinevaid allikaid kasutades, siis puuduvad viited konkreetsetele allikatele. Definitsioonid on pigem lakoonilised ja populaarteaduslikud kui teaduslikku täpsust taga ajavad. Probleemid erikeelsete terminite kasutamisel on üldteada ja seetõttu tuleb ka käesolevat terminibaasi võtta kui pidevalt arenevat. Koostaja Tiit Hang (TÜ ÖMI geoloogia osakonna vanemteadur). Kontakt: Tiia Kurvits tiia.kurvits@emu.ee

Geomorfoloogia terminibaas

Eesti- ja ingliskeelseid termineid ja definitsioone sisaldav pinnavormide terminibaas. Baasi aluseks on TÜ maateaduste aluste ja geomorfoloogia ainekavas sisalduv ning koostamise ajendiks üldmaateaduse kõrgkooliõpikust välja jäänud mõisteid seletav sõnastik. Terminibaasis on piirdutud pinnavormidega, puuduvad geomorfoloogia üldmõisted. Kuna nii terminid kui definitsioonid on terminibaasi koostaja koondanud ja sõnastanud pikema aja jooksul eri allikaid kasutades, siis puuduvad viited konkreetsetele allikatele. Definitsioonid on pigem lakoonilised ja populaarteaduslikud kui teaduslikult täpsed. Probleemid erikeelsete terminite kasutamisel on üldteada ja seetõttu tuleb ka käesolevat terminibaasi võtta kui pidevalt arenevat. Koostaja: Tiit Hang (TÜ ÖMI geoloogia osakonna vanemteadur)

Geriaatria terminibaas

Kontakt: Helgi Kolk helgi.kolk@kliinikum.ee

Hambatehnika terminibaas

Hambatehnikaalased terminid. Kontakt: terminoloogia@eki.ee

Ida mõtteloo leksikon

Kontakt: Märt Läänemets mart_laanemets@yahoo.com

Ihtüoloogia terminibaas

Kontakt: Lauri Saks lauri.saks@ut.ee

Immunoloogia terminibaas

Immunoloogia valdkonna ingliskeelsete terminite eestikeelsed vasted koos mõistete lühiseletustega. Kontakt: Koit Reimand koit.reimand@ut.ee

Keemiaterminite baas

Sisaldab eesti- ja ingliskeelseid keemia põhitermineid koos definitsioonidega mõlemas keeles. Kontakt: Kalle Truus truus@tlu.ee

Kognitiivse keeleteaduse terminibaas

Sõnastiku aluseks on kõige tavalisemad või kõige raskemini tõlgitavad terminid keeleteaduse kognitivistlikes teooriates. Koostamist on alustanud 2015. aastal Ann Veismann, Piret Piiroja ja Jane Klavan. Koostamise esmaseks aluseks oli konverentsi „Teoreetiline keeleteadus Eestis IV“ (detsember 2012) raames korraldatud terminitöötuba, kus arutati läbi 20 kõige keerulisemat terminit (peakorraldaja Ilona Tragel). Kontakt: Ann Veismann ann.veismann@gmail.com

Kokanduse terminibaas

Kontakt: terminoloogia@eki.ee

Käsitööteaduse oskussõnad

Käsitööteaduse terminite andmebaas sisaldab käsitöövaldkondade oskussõnu, mis on läbi vaadatud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juurde 2016. aastal loodud käsitööteaduse terminite komisjonis. Komisjoni kuuluvad õppejõud, keelespetsialistid, semiootikud ja vastava valdkonna spetsialistid. Kaasatakse ka magistrante jt üliõpilasi. Terminibaasis on käsitööteaduse üldtermineid, palkehituse termineid ja tekstiilikäsitöö aladest kõlatehnika, niplamise ja silmuskudumise termineid ning metallikäsitöö termineid. Kontakt: Ave Matsin ave.matsin@ut.ee; Marja-Leena Jaanus jaaniuss1728@gmail.com

Köite ja konserveerimise terminibaas

Köite ja konserveerimise terminibaas on valdkondadevaheline oskussõnastik, mille aluseks on köitekeele tesaurus (LoB, www.ligatus.org.uk/lob). Andmebaas on ennekõike mõeldud köitekunsti, -konserveerimise ja raamatuajaloo vallas tegutsevatele tudengitele ja spetsialistidele. Terminikogu tõlkimisel ja koostamisel osalevad Kõrgema Kunstikooli Pallas teise kursuse nahadisaini tudengid prof Rene Haljasmäe juhatamisel. Kontakt: Rene Haljasmäe rene.haljasmae@gmail.com

Küberfüüsikalise süsteemitehnika terminibaas

Küberfüüsikaline süsteemitehnika hõlmab mitut innovaatilist ja kiirelt arenevat tegevusvaldkonda. Infoallikate tekke soodustamiseks soovime alustada eestikeelse terminoloogia loomist. Leiame, et omasõnade loomine ja juurutamine on oluline antud teadussuuna edasiseks arenguks. Koostanud: Adelheid Kiriland. Kaasautorid: Karin Muoni, Maarika Arimäe, Johannes Kadak. Kontakt: Adelheid Kiriland adelheid.kiriland@kfst.ee

Limnoloogia sõnastik

Limnoloogia on teadus, kus omavahel on tihedalt läbipõimunud geoloogia, füüsika, keemia ja bioloogia kõikvõimalikud valdkonnad. Limnoloogia ühendab need valdkonnad terviklikuks siseveekogude ökosüsteeme uurivaks teadusharuks. Ühelt poolt on see erinevaid teadusharusid liitev ehk interdistsiplinaarne teadus, teiselt poolt koosneb see ise paljudest alavaldkondades, olles seega multidistsiplinaarne. Seepärast ongi limnoloogide sõnavara rikkalik, hõlmates suurt osa loodus- ja keskkonnateadustes kasutatavast. Eesti järveuurijad on emakeelse limnoloogilise oskussõnavara arendamisega tegelenud alates möödunud sajandi algusaastatest. Paraku asuvad need oskussõnad laialipaisatult erinevates sõnastikes ja leksikonides ning vajadus ühtse limnoloogilise sõnastiku järele on endiselt suur. Liiatigi lisandub igal aastal arvukalt uusi võõrkeelseid oskussõnu, mis vajaksid eestikeelseid vasteid ning seletusi. Limnoloogia sõnastik on mõeldud õppuritele, keskkonnaametnikele, teadlastele ja tõlkijatele. Lisaks eesti keelele on sõnastikku lisatud vasted ja seletused viies peamises limnoloogide „töökeeles“. Sõnastiku koostamist alustati 2016. aastal ning jooksvaid täiendusi tehakse pidevalt. Sõnastiku koostaja on Eesti Maaülikooli Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli teadur ning lektor Toomas Kõiv. Kontakt: Toomas Kõiv toomas.koiv@emu.ee

Loomakasvatuse terminibaas

Terminibaasi algmaterjali on koostanud Siiri Kasepalu, kasutades Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudis (ELVI) valminud sõnastikke. Termineid valis ja ajakohastas Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminoloogiakomisjon koosseisus emeriitprofessor Olev Saveli, emeriitprofessor Olav Kärt, dotsent Peep Piirsalu ja pm-dr Alo Tänavots. Antud oskussõnade valim hõlmab loomakasvatusega seotud terminoloogiat kõige laiemalt. Siit leiab märksõnu loomade söötmisest, aretusest, geneetikast, pidamisest, heaolust, loomade anatoomiast, füsioloogiast, looma- ja linnutõugudest, veterinaariast, kalandusest, eriloomakasvatusest. Lisaks sõnaseletustele on lisatud inglis-, saksa- ja venekeelsed vasted. Terminibaasi koostamine on pidev protsess, mis hõlmab endas uute märksõnade lisamist ja vajaduse korral olemasolevate täpsustamist. Koostamist alustati 2013. aastal. Töörühma nimi: Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminoloogiakomisjon (https://aps.emu.ee/?TERMINID) Kontakt: Peep Piirsalu peep.piirsalu@emu.ee

Loomanimede terminibaas

Kontakt: terminoloogia@eki.ee

Loomaparasiitide nimistu

Olulisemate parasiitide ladinakeelsete nimetuste (kokku 309) andmebaas. Igale nimetusele järgneb selle tõlge eesti keelde, tuuakse ära nimetuse eestikeelne vaste ja nimetuse selgitus. Senises eestikeelses erialakirjanduses on loomade parasitaarhaiguste tekitajaid nimetatud erinevalt. Väga sageli aga eestipärane nimetus hoopiski puudub ja läbi tuleb ajada ladinakeelse terminiga. Käesolev eestipärane parasitoloogiline oskussõnavara on esmakordne katse esitada sellealane terminisõnastik. Terminisõnastiku on koostanud EMÜ emeriitprofessor Toivo Järvis, sõnavara loomisel on aktiivselt osalenud Enn Ernits, Anu Hindikainen ja Ülle Sihver. Kontakt: Toivo Järvis toivo.jarvis@emu.ee

Loomi kaasavate organisatsioonide terminibaas

Abi- ja teraapialoomi kaasavate organisatsioonide terminikomisjonis 2016. ja 2019. aastal kinnitatud terminid. Terminibaasi loomise algatas Eesti Abi- ja Teraapialoomi Kaasavate Organisatsioonide Liit. Terminibaas sisaldab muuhulgas järgmisi teemasid: loomi kaasavad sekkumised haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas, teraapialoomad, loomade heaolu, inimese-looma side, loomade käitumine. Terminikomisjoni töös osalesid MTÜ Eesti Abi-ja Teraapiakoerte Ühingu, MTÜ Eesti Ratsutamisterapeutide Liidu, MTÜ Eesti Abi- ja Teraapialoomi kaasavate Organisatsioonide Liidu, Kaniterapijos Asociacija (Leedu), Latvijas dzivnieku asistetas terapijas asociacija (Läti) jt esindajad. Samuti osalesid terminikirjete koostamisel nõuandjatena järgmiste organisatsioonide esindajad: Tartu Ülikooli zoosemiootika õppetool, inimese ja looma interaktsioonide rahvusvaheline katusorganisatsioon IAHAIO, Norra AntrozoologiSenteret keskus. Kontakt: Maarja Tali maarjatali@teraapiakoer.ee

Materjalitehnika terminibaas

Materjalitehnika kolmes valdkonnas: 1) metalliõpetus (metallid ja sulamid, metallograafia, termotöötlus, pinded); 2) metallide tehnoloogia (metallurgia, survetöötlus, valutehnoloogia, lõiketöötlus, keevitamine, jootmine ja termolõikamine, pulbermetallurgia, keraamika); 3) kulumine. Terminibaas sisaldab eesti- ja ingliskeelseid termineid ja määratlusi. Koostajad: Priit Kulu ja Jakob Kübarsepp Kontakt: Priit Kulu priit.kulu@ttu.ee

Meditsiinifüüsika terminibaas

Kontakt: Kalle Kepler info@radexpert.eu

Metalliaabits

Metalliaabitsa koostamisel on mõeldud kõigile metallivaldkonna kutseõppuritele, eriti neile, kelle emakeel on vene keel. Valim hõlmab kutsekeskhariduse taseme ehk 4. taseme sõnavara ning kaetud on kõik kutsed -- metallilõikepinkidel töötaja, keevitaja ja lukksepp. Esialgu on sõnaseletused ainult eesti keeles ja vaste antud ainult vene keeles. Kuna terminibaasi koostamine on pidev protsess, siis täieneb see pidevalt. Terminibaas saab olema aktiivses kasutuses mitte ainult erialase eesti keele moodulis, vaid ka teistes moodulites (erialane inglise keel, lõimitud üldpädevused). Artiklite koostamise ja pildimaterjali lisamise võimalus on aga olemas kõigil keelehuvilistel õpetajatel ja õpilastel. Esialgse märksõnade valiku teinud terminikomisjoni kuulusid TL Mehaanikakooli metallivaldkonna kutseõpetajad Vladimir Shukis ja Ruslan Ratko ning eesti keele õpetaja Jelena Feklistova. Sellele lisas Anu Kull seletused ning süstematiseeris terminid. Kontakt: Anu Kull anu.kull@tlmk.ee

Meteoroloogia ja klimatoloogia terminibaas

Meteoroloogia ja klimatoloogia oskussõnade seletav sõnaraamat. Kontakt: Mait Sepp mait.sepp@ut.ee

Militerm | sõjanduse, julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminibaas

Tere tulemast riigikaitseterminoloogia andmebaasi Militerm uuele platvormile! Platvormi arendamine ja täiustamine jätkub, samuti uueneb ja täiustub pidevalt ka andmekogu ise. Andmekogu uueneb iga 24 tunni järel. Mis on Militerm ja kes selle koostamisega tegelevad? Militerm on riigikaitse terminivara koondav mitmekeelne terminibaas. Terminibaas sisaldab nii Eestis kui ka NATOs kokkulepitud termineid koos definitsiooni jm mõisteteabega. Andmekogu on mõeldud kõigile, kes puutuvad kokku riigikaitseterminitega. Aastatel 2003–2017 täiendas ja ajakohastas Militermi Kaitseministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjon. Aastast 2018 tegeleb riigikaitse- ja eeskätt sõjandusterminoloogia arendamise, Militermi täiendamise ja päringutele vastamisega Kaitseväe Akadeemia eestvõttel moodustatud sõjandusterminoloogia töörühm. Töörühma kuuluvad Kaitseväe väe- ja relvaliikide esindajad. Koostööd tehakse nii teiste riigikaitse- kui ka tsiviilasutustega. Kontaktaadress: reet.hendrikson@mil.ee

Montessori pedagoogika terminisõnastik

Montessori pedagoogika terminisõnastik (beetaversioon). Maria Montessori loodud pedagoogikasuuna sõnastik üldterminitest õppevahenditeni. Sõnastiku eessõna: https://www.montessorieesti.ee/et/infopank/montessori-terminisonastik Sõnastiku põhifookuses on 3–6 a vanuserühma vahendid ja harjutused, ent sisestatud on ka 0–3, 6–12 ja 12–18 vanuserühmade ning üldisemaid teoreetilisi mõisteid tähistavad terminid. Kirjed on jaotatud teemade kaupa ning omavahel ristviidatud. Sõnastiku koostas Ruth Maria Roosi-Ott, peakonsultant Kerli-Kristi Allikvee (AMI 3–6). Ei leia otsitud sõna? Soovid teada, miks on valitud just selline eestikeelne termin? Soovid pakkuda omapoolset varianti? Soovid muud lisainfot? Saada e-kiri aadressil info@montessorieesti.ee pealkirjaga "Terminid". Loe Montessori meetodist lähemalt Eesti Montessori ühingu veebilehelt www.montessorieesti.ee. Kontakt: Ruth Maria Roosi-Ott info@montessorieesti.ee

Muuseumitöö terminibaas

Muuseumiterminoloogia koondab muuseumi teooria ja praktikaga seotud termineid ning definitsioone. Terminikomisjoni töösse on kaasatud erinevate muuseumide, riigiametite ja ülikoolide esindajaid. Kontakt: Agnes Aljas agnes.aljas@erm.ee

Muusikateraapia seletav sõnastik

Koostatud 2015–2017. aastal Eesti Muusikateraapia Ühingu poolt eesmärgiga korrastada muusikateraapia valdkonna kirjeldamiseks ja terapeutide tööks vajalik eestikeelne oskussõnavara. Sõnastiku on koostanud Alice Pehk, Eve Lukk, Ivar Vinkel, Kaia Laurik, Kaili Inno, Käll Kruusmägi, Maarja Metstak, Malle Luik, Marion Untera ja Maria Vessmann. Kontakt: Maria Vessmann maria@vessmann.ee

Nahkhiirte terminibaas

Nahkhiirte-alased terminid eesti ja inglise keeles. Autor Matti Masing. Valminud 2014. aasta detsembris. Kontakt: Matti Masing matti.masing@ut.ee

Norra-eesti meditsiinisõnastik

Norra-eesti meditsiinilist sõnavara koondav sõnastik. Kontakt: Mari Nittim mari.nittim@gmail.com

Parasitoloogia terminibaas

Kontakt: Toivo Järvis toivo.jarvis@emu.ee

Patsiendiohutuse terminibaas

Patsiendiohutuse terminibaasi sisaldab valdkonnaga seotud termineid ja definitsioone. Terminibaasi koostamist alustati Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudis 2017. aastal ning jätkati 2018., 2019. ja 2020. aastal. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele. Kontakt: Kaja Põlluste kaja.polluste@ut.ee

Poliitika ja valitsemise sõnastik

Riigiteaduste sõnastik, mis katab poliitika- ja valitsemisteaduse eri valdkondade, sh rahvusvaheliste suhete mõisteid. Tegu on tööversiooniga. Kontakt: Leif Kalev leif.kalev@gmail.com

Purjetamise terminibaas

Võistluspurjetamise, hobipurjetamise terminid ja nendega seotud merendusterminid koos selgitustega. Kontakt: Triin Lepp puri@puri.ee

Põllumajandusloomade tõugude terminibaas

Aegade jooksul on Eestisse sisse toodud mitmeid põllumajandusloomade tõuge, kelle tõunimede kirjutamises esineb lahknevusi. Tavapärasest erinevaid nimekujusid esineb nii riigiametite ning erialaseltside dokumentides ja kodulehtedel, meediaväljaannetes kui ka tudengite lõputöödes. Antud põllumajandusloomade tõugude valim hõlmab Eestis enamlevinud tõugude tegelikke nimetusi nii eesti, inglise kui ka saksa keeles. Kompaktsuse huvides on tõunimetustes enamlevinud sõnad (landrass, täisvereline) esitatud ilma päritolutunnuseta. Koostamist alustati 2019. aastal. Töörühma nimi: Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminoloogiakomisjon (pm-dr Alo Tänavots) Kontakt: Alo Tänavots alo.tanavots@emu.ee

Raamatukogusõnastik

põhineb Eesti Rahvusraamatukogus peetaval andmebaasil ja sisaldab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonnas läbiarutatud ja heakskiidetud termineid, sh eestikeelsetes raamatukogutööga seotud standardites määratletud terminite kirjeid

Rakubioloogia terminibaas

Kontakt: Märt Roosaare mrt.roos@gmail.com

Robootika terminibaas

Meie eesmärk on vormida ilus eesti robotkeel. Kiirelt arenevale valdkonnale iseloomulikult on robootika täpsete terminitega lünklikult kaetud mis tahes keeles, seetõttu ei piisa terminite sobitamisest eesti keeleruumi ning tuleb panna rõhku uudissõnade juurutamisele. Kontakt: Indrek Must indrekm@ut.ee

Ruumilise keskkonna planeerimise terminibaas

Koondab ruumilise keskkonna planeerimise terminoloogiat. Kontakt: Nele Nutt nele.nutt@taltech.ee

Skeemiteraapia terminisõnastik

Skeemiteraapia seletava sõnastiku koostamist on alustatud 2018. aastal Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsioonis eesmärgiga korrastada skeemiteraapia valdkonna kirjeldamiseks ja terapeutide tööks vajalik eestikeelne sõnavara. Sõnastikku täiendatakse jooksvalt. Sõnastiku koostamisel osalevad Kaia Kastepõld-Tõrs, Inga Ignatieva, Aili Maar, Katrina Kalde. Kontakt: Kaia Kastepõld-Tõrs skeemiteraapia@gmail.com

Teatriterminite baas

Teatriterminoloogia töörühma eesmärk on luua avalikult kättesaadav teatriteoreetiline oskussõnastik. Eesti Teatri Agentuuri juures 2017. aastal tegevust alustanud toimkonda kuuluvad Heidi Aadma, Liisi Aibel, Luule Epner, Liina Jääts, Madli Pesti ja Tiia Sippol. Kontakt: Tiia Sippol tiia@teater.ee

Teenuste valdkonna terminibaas

TÜ Pärnu kolledži teenuste valdkonna terminibaas. Kontakt: anne.roosipold@ut.ee

Tervishoiu terminibaas

Tervishoiu sõnastiku eesmärk on koondada selle valdkonna terminid ühte andmebaasi. Töörühma liikmed on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Siret Piirsalu, Elle Sõrmus, Kateriina Rannula, Õie Tähtla, Urve Kaasik-Aaslav, Ljudmila Linnik. Andmebaasi loomist alustati 2019. aasta lõpus. Kontakt: Siret Piirsalu siret.piirsalu@ttk.ee

Toiduohutuse, loomatervise ja loomade heaolu terminibaas

Toiduohutuse, loomatervise ja loomade heaolu terminid eesti keeles ingliskeelsete vastetega. Seletused ja kasutusnäited eesti keeles. Termineid analüüsib ja sisestab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse terminoloogia komisjon: Arvo Viltrop, Mati Roasto, Tõnu Püssa, Andres Aland. Kontakt: Ülle Sihver ylle.sihver@emu.ee

Tootmistehnika ja -süsteemide terminibaas

Kontakt: Tauno Otto tauno.otto@ttu.ee

Usundiloo terminibaas

Usundiloo terminite seletussõnastik on mõeldud esmajoones religiooniteadusi õppivatele humanitaarerialade üliõpilastele, samuti kõikidele religioonidest huvitujatele. Seletussõnastikus esitatakse märksõnadena ja kommenteeritakse üle 400 eriala- ja aimekirjanduses tihti ettetuleva religiooniteaduse põhimõiste. Sealhulgas saab põgusa ülevaate tähtsaimatest kultuuriantropoloogia koolkondadest. Sõnastikus on ka valik sagedamini esinevaid üksikusundite erimõisteid. Kõikidele märksõnadele on lisatud tõlkevasted inglise ja saksa keeles, samuti nende tõlkevastete leidmise allikad. Märksõna lõpus osundatakse teistele selle mõistega seotud märksõnadele. Lisatud on seletuste koostamisel kasutatud kirjanduse ja tõlkevastete allikate nimekiri. Autor on ülimalt tänulik materjali sisestajale Doris Diana Orrile. Kontakt: Tarmo Kulmar tarmo.kulmar@ut.ee

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse terminibaas

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse eestikeelsed terminid koos eestikeelsete seletustega ja võimaluse korral ladina- ja ingliskeelsete vastega. Termineid analüüsib ja sisestuse üle otsustab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse terminoloogia komisjon, kes alustas tööd 2012. aastal. Valdkonna terminitöös juhindutakse järgnevatest allikatest: Albert Valdes, Johannes Voldemar Veski. Ladina-eesti-vene meditsiinisõnaraamat. 1983, Enn Ernits. Koduloomade anatoomia I-X. 2002-2007, uus trükk Enn Ernits, Esta Nahkur. Koduloomade anatoomia. Kõrgkooliõpik. Kirjastus Halo, 2013. Terminoloogiakomisjoni kuuluvad Enn Ernits, Mihkel Jalakas, Eha Järv, Toivo Järvis, Aleksander Lember, Ragnar Leming, Heldur Peterson, Ülle Sihver. Kontakt: Ülle Sihver ylle.sihver@emu.ee

Projektijuhtimise terminibaas

Projektide, programmide ja portfellide juhtimise mõistete ja terminite baas (P3M) on loodud erinevate rahvusvaheliste eeskujude ja Eestis juba varasemalt loodud lähedaste valdkondlike sõnastike baasilt aastatel 2017 - 2019 Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni poolt kokku pandud toimkonnas. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele. P3M terminikomisjoni koosseis: Arvi Kuura, Reet Soosaar ja Taavi Tamberg TÜ Pärnu kolledžist, Algis Perens Tallinna Tehnikaülikoolist, Martin Sillaots Tallinna Ülikoolist, Lily Loidap Tallinna Majanduskoolist, Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky, Tiit Valm, Gunnar Kuhi, Anna Nosits, Liina Freivald, Lermo Pohlak jt Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni liikmetena. Kontakt: Taavi Tamberg taavi.tamberg@ut.ee

Sisearhitektuuri terminibaas

sarh_test imporditud andmed

Teehoolde terminibaas

Teehoolde terminivara

Metroloogia terminibaas

Terminibaasi Metroloogia pidev terminite lisamine, juba lisatud terminitele allikaviidete, kasutusnäidete ja märkuste lisamine, baasi täiendamine ja toimetamine toimub terminihaldussüsteemis Ekilex. Ingliskeelsed terminid ja nende määratlused valitakse kasutuses olevate allikate (õpikud, käsiraamatud, prospektid, teadusartiklid, ISO ja CEN standardid, EÜ määrused ja direktiivid, internet jms) hulgast ja leitakse nendele eestikeelsed vasted ja määratlused.

Semiootika terminibaas

Semiootika termineid koondav sõnastik. Sõnastiku koostajad on Silvi Salupere ja Kalevi Kull. Kirjete toimetaja on Lauri Linask. Kontakt linask.lauri@gmail.com

Eesti-vene töötervishoiu ja -ohutuse terminibaas

Eesmärgiks on eesti-vene töötervishoiu ja -ohutuse terminibaasi koostamine. Vene keelt kõnelevatele eestimaalastele ja (välis)tööjõule on oluline tagada isikukaitsevahendite kasutuse, tööohutuse, töövaidlusküsimuste lahendamise keeleline kättesaadavus. Terminibaas on mõeldud nii tavakasutajatele kui ka tõlkidele, tõlkijatele, juristidele, riigiametnikele jt. Kuna tegu on mahuka terminibaasiga, siis esialgu on koostatud 160 mõistekirjet. Kontakt: Jelena Velman-Omelina (PhD, eesti keele - vene keele vandetõlk) tartuvandetolk@gmail.com, Valentina Tubin valentina.tubin@ut.ee

Kosmosetehnoloogia

Kosmosetehnoloogia ja kosmoseuuringute termineid inglise ja eesti keeles. Koostanud Uno Veismann (2016-2018). Toimetanud ja täiendanud Laurits Leedjärv. Kontakt: laurits.leedjarv@ut.ee

Tuumaenergia ja kiirguskaitse terminibaas

Tuumaenergeeetika ja kiirguskaitse valdkonna terminibaas. Koostamist alustas "Tuumaenergia ja kiirguskaitse komisjon" (Marti Jeltsov, Henri Ormus, Siiri Suursoo, Allan Vrager, Aadu Paist) aastal 2020.

Eesti viipekeele meditsiiniterminid

Sõnastiku koostamisel võeti aluseks arstierialad, mis on kirjas Riigi Teataja eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelus. Mõisted valiti nende esilduvuse järgi kogukonnas, kus kõneletakse eesti viipekeelt iga päev. Viibete loomisel tugineti eesti viipekeele viipeloome põhimõtetele. Terminikogu koostab eesti viipekeele meditsiinikomisjon, mis tegutseb Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu juures, koosseisus Mari-Liis Ungerson (evkty@gmail.com), Liina Janson, Katrin Rehemaa, Jari Pärgma, Aire Murd, Maret Õun, Raili Loit ja Madis Kams. Kert Kalvik filmis viipekeelseid tekste ja monteeris videofailid

Organisatsioonikäitumise terminibaas

Organisatsioonikäitumise ja juhtimise alaste mõistete ja terminite andmebaas, mis on algatatud Tallinna Ülikooli tudengiprojekti raames. Kontakt: kadi.liik@tlu.ee

Terminivõrgustik

Onomastika oskussõnastik

Onomastika oskussõnastikku koostavad Tiina Laansalu ja Peeter Päll koos teiste nimeuurijatega.

Estermi testandmebaas

Andmebaas on loodud Estermi kirjete testimiseks Ekilexis.

Valgustehnika terminibaas

Viimasel aastakümnel on valgustehnikas toimunud väga kiire areng nii valgusallikate (leedid), valgustite kui ka nende juhtimise valdkonnas. Valgustehnika terminoloogias on kasutusele tulnud palju uusi termineid ja mõisteid, millede tähendus ja nimetus vajavad ühtlustamist. Ingliskeelsed terminid ja nende määratlused valitakse kasutades (õpikuid, käsiraamatuid, teadusartikleid, ISO ja CEN standardeid, EÜ määruseid ja direktiive jms) olemasolevaid andmestikke ja leitakse nendele eestikeelsed vasted ja määratlused. Terminibaasi täiendatakse jooksvalt. Töörühma kontakt Toivo Varjas, toivo.varjas@taltech.ee

Vene keel Eestis

Sõnakogu sisaldab venekeelseid sõnu, mis on kasutusel Eestis. Kontakt: Inna Adamson, innaa@tlu.ee, innaa7733@gmail.com

Koolisõnastikud 2005–2010

Koolisõnastike terminikogu sisaldab 15 valdkonna põhimõisteid. Terminid pärinevad riikliku ainekava põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpikutest. Sõnastikud on koostatud Euroopa Liidu toel aastail 2005–2010. - Terje Hallik. Ajaloo mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Mart Viikmaa, Maie Toom, Margit Teller. Bioloogia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Enn Pärtel. Füüsika mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2010. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Uudo Pragi, Helle-Mai Pedastsaar, Tiia Pedastsaar. Geograafia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Lembi Tamm, Tarmo Tamm, Ants Tuulmets. Keemia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Elts Abel, Lea Lepmann. Matemaatika mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2010. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Anne Nahkur. Kirjanduse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2010. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Ilje Piir. Ühiskonnaõpetuse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Ene Kangron, Kadri Leppoja. Muusikaõpetuse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Kristi Kõiv. Inimeseõpetuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Vello Hein. Kehalise kasvatuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Maie Peedisson. Kodunduse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Anne Parmasto, Kertu Laur, Kaja Kidron. Kunstiõpetuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Maie Peedisson. Käsitöö mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Endel Rihvk, Mart Soobik. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus.

Sõnaveeb 2021

Sõnaveeb on Eesti Keele Instituudi keeleportaal, mis kuvab andmeid Eesti Keele Instituudi sõnastiku- ja terminibaasisüsteemist Ekilex. Sõnaveebi versioon luuakse kord aastas (versiooni näitab aastaarv) ning see registreeritakse METASHARE’is ja arhiveeritakse Eesti Keeleressursside Keskuses.

Bibliograafiline kirje (EKI keeleportaal Sõnaveeb 2021):

Sõnaveeb 2021. [The WordWeb 2021.] Eesti Keele Instituut. https://sonaveeb.ee (14.2.2021)
Arendanud ja toimetanud Arvi Tavast, Indrek Hein, Jelena Kallas, Kristina Koppel, Margit Langemets, Kaur Männiko, Tõnis Nurk, Merily Plado, Mari Vaus, Ülle Viks.
Arendaja OÜ TripleDev: Martin Laubre, Yogesh Sharma, Hardi Niilo, Henri Kokk.

Portaali loomist ja arendamist on rahastanud Haridus- ja Teadusministeeriumi digipöörde programmi projektist "Eesti-vene-eesti sõnastikukeskkond" (2017–2019) ja avalike teenuste pakkumise arendamise meetme projektist "Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex väliskasu tajaliidesed ja API" (2014–2020).

Ekilex 2021

Ekilex on Eesti Keele Instituudi sõnastiku- ja terminibaasisüsteem, mille andmeid kuvatakse keeleportaalis Sõnaveeb. Ekilexi versioon luuakse kord aastas (versiooni näitab aastaarv) ning see registreeritakse METASHARE’is ja arhiveeritakse Eesti Keeleressursside Keskuses.

Bibliograafiline kirje (EKI sõnastiku- ja terminibaasisüsteem Ekilex 2021):

Ekilex 2021. [Ekilex 2021.] Eesti Keele Instituut. https://ekilex.eki.ee (14.2.2021)
Arendaja Eesti Keele Instituut: Arvi Tavast, Indrek Hein, Kaur Männiko.
Arendaja OÜ TripleDev: Martin Laubre, Yogesh Sharma, Hardi Niilo, Henri Kokk.

Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex loomist on rahastanud ASTRA meetme projektist "Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi EELex2 loomine ning Eesti Keele Instituudi teadlaste mobiilsuse toetamine, välisteadlastekaasamine ja doktorikooli jätkamine" ja projektist "Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex väliskasutajaliidesed ja API“. Ekilexi ekspertide liidese ja API arendust ning sõnastike importi on toetatud projektist „Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex väliskasutajaliidesed ja API“ (2014–2020).